ipday

ศูนย์บริการอินเตอร์เน็ต

20783

กองการศึกษาฯ

tongsuk
นางทองสุข  ลิ้มประเสริฐ 
หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา  
รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองการศึกษา

 

1
นางนิสยากร  ศรีประเสริฐ
นักวิชาการศึกษา
raminrapat
นางรมิณญาภัทร์ แสนจันทร์
นักวิชาการศึกษา
tavatchai
นายธวัชชัย  มาศิลป์ 
นักจัดการงานทั่วไป
 
chanutporn
นางชนุตพร  เชียงศรี 
ครูผู้ดูแลเด็ก  อันดับครูผู้ช่วย

savitree
นางสาวิตรี  ด้วงคำ
ครูผู้ดูแลเด็ก  อันดับครูผู้ช่วย

kimla
นางสาวกิมละ  พินิจงาม
ครูผู้ดูแลเด็ก  อันดับครูผู้ช่วย
   
pennapa
นางเพ็ญนภา  มิทะลา
ครูผู้ดูแลเด็ก  อันดับครูผู้ช่วย

ratree
นางราตรี  ปะละทัง
ครูผู้ดูแลเด็ก  อันดับครูผู้ช่วย

pilailuk
นางพิไลลักษณ์  บาลศิริ 
ครูผู้ดูแลเด็ก  อันดับครูผู้ช่วยย

chudapa
นางชุดาภา  นันโท
ครูผู้ดูแลเด็ก

somporn
นางสมพร  นามหงษ์ษา 
ครูผู้ดูแลเด็ก

ubonrat
นางอุบลรัตน์  วิชัยวงศ์ 
ครูผู้ดูแลเด็ก

suneerat
นางสุนีย์รัตน์  ไทยโสภา  
พนง.ทำความสะอาด
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคุยแต้

 


 
   

 


กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เทศบาลตำบลปทุมรัตน์
 
Powered By :: PAS World Communitcation,.ltd. AND nakhonkorat.com