ipday

ศูนย์บริการอินเตอร์เน็ต

20783

ประกาศผลการพิจารณาการเปิดซองสอบราคาจัดซื้อวัสดุสื่อการเรียนการสอน สำหรับ ศพด. เทศบาลฯ ปี 2555
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศเทศบาลตำบลปทุมรัตต์
เรื่อง  ผลการพิจารณาการเปิดซองสอบราคาจัดซื้อวัสดุสื่อการเรียนการสอน  สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลปทุมรัตต์  ประจำปี  2555
-------------------------------------------
          ตามประกาศเทศบาลตำบลปทุมรัตต์  ลงวันที่  17  สิงหาคม  2555  เอกสารสอบราคาเลขที่  3 / 2555  ได้ทำการประกาศสอบราคาจัดซื้อวัสดุสื่อการเรียนการสอน  สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลปทุมรัตต์  ประจำปี  2555  ในวันที่  30  สิงหาคม  2555  ตั้งแต่เวลา  10.00  น.  เป็นต้นไป  ณ  ศูนย์ข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้าง  อำเภอปทุมรัตต์  ชั้น  2  ผลการพิจารณามีรายละเอียดดังเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้
 
Powered By :: PAS World Communitcation,.ltd. AND nakhonkorat.com