ipday

ศูนย์บริการอินเตอร์เน็ต

20783

ประกาศเทศบาลตำบลปทุมรัตต์ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมารถรับจ้างไม่ประจำทาง (ปรับอากาศ) PDF Print
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
Written by office   
krut
ประกาศเทศบาลตำบลปทุมรัตต์
เรื่อง  สอบราคาจ้างเหมารถรับจ้างไม่ประจำทาง  (ปรับอากาศ)
...............................
     เทศบลาตำบลปทุมรัตต์  จะประกาศสอบราคาจ้างเหมารถรับจ้างไม่ประจำทาง  (ปรับอากาศ)  พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง  ค่าทางด่วนพิเศษต่างๆ  ประกันชีวิต  และประกันอุบัติเหตุของรถ  เป็นรถที่มีที่นั่งไม่น้อยกว่า  50  ที่นั่งต่อคัน  พนักงานขับรถอย่างน้อย  2  คน  พร้อมพนักงานประจำรถ  1  คน  ต่อคัน  เพื่อใช้เป็นยานพาหนะตามโครงกาอบรมและศึกษาดูงานโครงการพัฒนาศักนภาพผู้นำชุมชนและอาสาสมัครสาธารณสุข  ในเขตเทศบาลตำบลปทุมรัตต์   โดยศึกษาดูงานนอกสถานที่ในภาคตะวันออก  จังหวัดตราด  ระหว่างวันที่  6-8  มีนาคม  2556  โดยมีรายละเอียดดังนี้
     จ้างเหมารถรับจ้างไม่ประจำทาง(ปรับอากาศ)  ค่าพาหนะการเดินทาง  จำนวน  4  คัน  ๆ  ละ  13,000  บาท  รวมวันละ  52,000  บาท  เป็นเวลา  3  วัน  ราคากลางจำนวน  156,000  บาท  (หนึ่งแสนห้าหมื่นหกพันบาทถ้วน)
    ผู้ที่สนใจติดต่อขอซื้อซองเสนอราคาชุดละ  200  บาท  (สองร้อยบาทถ้วน)  ได้ที่ งานพัสดุ กองคลังเทศบาลตำบลปทุมรัตต์ระหว่างวันที่  19-28  กุมภาพันธ์  2556  เวลา  8.30 - 12.00  น. และวเลา13.00 - 16.30  น.  เว้นวันหยุดราชการ  หรือสอบถามทางโทรศัพท์  043 - 587112  ต่อ  104  ในวันเวลาราชการ
Last Updated on Friday, 20 April 2018 16:13
 
Powered By :: PAS World Communitcation,.ltd. AND nakhonkorat.com