ipday

ศูนย์บริการอินเตอร์เน็ต

20783

ประกาสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงสำนักงานหลังเก่าและศาลาเอนกประสงค์ บ้านหนองขาม หมู่ 7 PDF Print
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
Written by office   

 

krut

 ประกาศเทศบาลตำบลปทุมรัตต์

 

เรื่อง    สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงสำนักงานหลังเก่าและศาลาเอนกประสงค์บ้านหนองขาม  หมู่  7

 

----------------------------------------------

 

                   ด้วยเทศบาลตำบลปทุมรัตต์  มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงสำนักงานหลังเก่าและศาลาเอนกประสงค์บ้านหนองขาม  หมู่  7  จำนวน   2  โครงการ  ดังนี้

 

1. โครงการที่  1  โครงการปรับปรุงสำนักงาน  เพื่อใช้ในการปรับปรุงสำนักงานหลังเก่า  เพื่อใช้ห้องปฏิบัติงานกองช่าง  ตามแบบเทศบาลกำหนด  พร้อมป้ายโครงการ  ราคากลาง  170,000  บาท  (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน)

 

 2. โครงการที่  2  โครงการก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์  บ้าหนองขาม  หมู่ที่  7  ตำบลบัวแดง  อำเภอปทุมรัตต์  จังหวัดร้อยเอ็ด  ตามแบบเทศบาลกำหนด  พร้อมป้ายโครงการ  ราคากลาง  150,000  (หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

 

ราคารวมทั้งสิ้นในการจ้างครั้งนี้   2   โครงการ  320,000  บาท  (สามแสนสองหมื่นบาทถ้วน)

 

ผู้มีสิทธิเสนอราคา จะต้องมีคุณสมบัติ  ดังต่อไปนี้

 

1. ต้องเป็นนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดา หรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล  ผู้มีอาชีพรับจ้างงาน
ที่สอบราคาจ้างดังกล่าว
  ซึ่งมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกัน  (สัญญาเดียว)

 

- โครงการที่ 1 ในวงเงินไม่น้อยกว่่า  85,000  บาท  (แปดหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

 

- โครงการที่ 2 ในวงเงินไม่น้อยกว่า  75,000  บาท  (เจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

 

2. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานทางราชการ   หรือของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว

 

3. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน  ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย  เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

 

4. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคา  ให้แก่เทศบาลตำบลปทุมรัตต์   วันประกาศสอบราคาหรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาจ้างครั้งนี้

 

5. ไม่เป็นผู้ที่ถูกเทศบาลตำบลปทุมรัตต์  ตัดสิทธิมิให้เสนอราคารับจ้างงานก่อสร้างกับเทศบาลตำบลปทุมรัตต์

 

กำหนดดูสถานที่  โครงการก่อสร้างก่อสร้างปรับปรุงสำนักงานหลังเก่าและศาลาเอนกประสงค์บ้านหนองขาม  หมู่  7  ตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด  ในวันที่  3  เดือน  เมษายน  พ.ศ. 2556  เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป  โดยพร้อมกันที่  เทศบาลตำบลปทุมรัตต์ ตำบลบัวแดง อำเภอปทุมรัตต์  ให้ไปดูสถานที่ก่อสร้างถนนด้วยเอง หรือมอบอำนาจให้ผู้อื่นแทน โดยถือว่าได้ทราบสถานที่   ตลอดจนปัญหาอุปสรรคและปัญหาต่างๆ ดีแล้ว เมื่อมีอุปสรรคและปัญหาในเวลาทำงานฯ   จะนำมาอ้างให้พ้นจากความผิด ต่อเทศบาลตำบลปทุมรัตต์ไม่ได้

- 2 -

กำหนดยื่นซองสอบราคา  ยื่นต่อ เจ้าหน้าที่รับซอง กองคลัง เทศบาลตำบลปทุมรัตต์  ระหว่างวันที่  29  เดือน มีนาคม  พ.ศ. 2556  ถึงวันที่  9  เดือน  เมษายน  พ.ศ. 2556  ระหว่างเวลา  08.30 น. - 12.00 น.  และเวลา 13.00 - 16.30 น.  เว้นวันหยุดราชการ  และในวันที่  10  เดือน  เมษายน  พ.ศ. 2556  ยื่นต่อเจ้าหน้าที่รับซอง  ณ ห้องศูนย์ข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อหรือจัดจ้าง   อำเภอปทุมรัตต์   ชั้น   2   ที่ว่าการอำเภอปทุมรัตต์   อำเภอปทุมรัตต์  จังหวัดร้อยเอ็ด  ระหว่างเวลา  09.00 น. ถึงเวลา  12.00 น.  กำหนดเปิดซองสอบราคาในวันที่  11  เดือน  เมษายน  พ.ศ.2556  ตั้งแต่ เวลา 10.00 นเป็นต้นไป  ณ  ห้องศูนย์ข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อหรือจัดจ้าง  อำเภอปทุมรัตต์

 

ผู้สนใจให้ติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคารายโครงการ  ๆ  ละ  500  บาท  (ห้าร้อยบาท) ได้ที่งานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง  เทศบาลตำบลปทุมรัตต์   ถนนกาญจนาภิเษก หมู่ที่  9 ตำบลบัวแดง  อำเภอปทุมรัตต์ จังหวัดร้อยเอ็ด  45190  ระหว่างวันที่  29  เดือน  มีนาคม  พ.ศ. 2556  ถึงวันที่  9  เดือน   เมษายน พ.ศ.  2556  ระหว่างเวลา  08.30 น. - 12.00 น.  และเวลา 13.00 น. - 16.30 น. เว้นวันหยุดราชการ หรือ www.pathumrat.go.th, www.gprocurement.go.th  หรือสอบถามทางโทรศัพท์  หมายเลข  0-4358-7122 ต่อ 104   ในวันและเวลาราชการ

 

ประกาศ    วันที่  28  เดือน  มีนาคม  พ.2556

 

 

 

 

 

(นายวิกุล  ลาตวงษ์)

 

นายกเทศมนตรีตำบลปทุมรัตต์

 

Last Updated on Friday, 20 April 2018 16:13
 
Powered By :: PAS World Communitcation,.ltd. AND nakhonkorat.com