ipday

ศูนย์บริการอินเตอร์เน็ต

20783

ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ทางการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(เครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ) PDF Print
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
Written by office   

 

 krut

ประกาศเทศบาลตำบลปทุมรัตต์

เรื่อง    สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ทางการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  (เครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ) 

 

ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2556

 

----------------------------------------------

 

                   ด้วยเทศบาลตำบลปทุมรัตต์  มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ทางการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(เครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ)  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2556  จำนวน  4  ชุด  จำนวนเงิน  104,000  บาท  (หนึ่งแสนสี่พันบาทถ้วน)

 

คุณลักษณะพื้นฐาน

 

-    มีหน่วยประมวลผลกลาง  (CPU)  ไม่น้อยกว่า  4  แกนหลัก  (4 core)  และมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไม่น้อยกว่า  2.5  GHz  และมีความเร็วของหน่วยความจำหรือมี  HTT  ขนาดไม่น้อยกว่า  1,066  MHz  จำนวน  1  หน่วย

 

-   มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพแยกจากแผนวงจรหลัก  ที่มีหน่วยความจำขนาดไม่น้อยกว่า  512  MB

 

-   มีหน่วยความจำหลัก  (RAM)  ชนิด  DDR3  หรือดีกว่า  มีขนาดไม่น้อยกว่า  4  GB

 

-  มีหน่วยเก็บข้อมูล  (Hard Disk)  ชนิด  SATA  หรือดีกว่า  ขนาดความจุไม่น้อยกว่า  1  TB  จำนวน  1  หน่วย

 

-   มี  DVD – RW  หรือดีกว่า  จำนวน  1  หน่วย

 

-  มีช่องเชื่อมต่อระบบเครื่อข่ายแบบ  10/100/1,000  Mbps  จำนวนไม่น้อยกว่า  1  ช่อง

 

-  มีจอภาพแบบ  LCD  มี  Contrast  Ratio  ไม่น้อยกว่า  600 : 1  และมีขนาดไม่น้อยกว่า  18  นิ้ว  จำนวน  1  หน่วย

 

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

 

1. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุ ที่สอบราคาซื้อดังกล่าว

 

                   2.  ไม่เป็นผู้ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีผู้ทิ้งงานของทางราชการ  หรือหน่วยการบริหาราชการส่วนท้องถิ่น และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว

 

                   3.  ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์ หรือความคุ้มกัน  ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้คำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

 

                   4. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ที่เข้าเสนอราคาแก่เทศบาลตำบลปทุมรัตต์  ณ  วันประกาศสอบราคา  หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาในครั้งนี้

 

                   5.  กำหนดยื่นซองสอบราคา ระหว่างวันที่  29  มีนาคม  2556  ถึงวันที่  เมษายน  2556 ระหว่างเวลา  08.30 . – 12.00  น.  และเวลา 13.00 . – 16.30 น.  ได้ที่  กองคลัง  สำนักงานเทศบาลตำบลปทุมรัตต์  จังหวัดร้อยเอ็ด  และในวันที่  10  เมษายน  2556  เวลา  09.00 น.-  12.00  น.  ณ  ห้องศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อหรือจัดจ้างอำเภอปทุมรัตต์  ชั้น  2  ที่ว่าการอำเภอปทุมรัตต์  อำเภอปทุมรัตต์  จังหวัดร้อยเอ็ด  กำหนดเปิดซองสอบราคาในวันที่  11  เมษายน  2556  ตั้งแต่  เวลา 10.00 นเป็นต้นไป ณ ห้องศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อหรือจัดจ้างอำเภอปทุมรัตต์

 

 - 2 -

 

ผู้สนใจให้ติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาในราคาชุดละ  500  บาท  ได้ที่กองคลัง  เทศบาลตำบลปทุมรัตต์  ถนนกาญจนาภิเษก  หมู่ที่  9  ตำบลบัวแดง  อำเภอปทุมรัตต์ จังหวัดร้อยเอ็ด  45190   ระหว่างวันที่ 29  มีนาคม  2556  ถึงวันที่  9  เมษายน  2556  ระหว่างเวลา 08.30 .  – 12.00  น.  และเวลา  13.00.  น. – 16.30  น. เว้นวันหยุดราชการหรือสอบถามทางโทรศัพท์  หมายเลข  0-4358-7122  ต่อ  104  ในวันและเวลาราชการและ  www.pathumrat.go.th, www.gprocurement.go.th

 

                             ประกาศ    วันที่  28  เดือน  มีนาคม  พ.2556

 

 

 

 

 

(นายวิกุล  ลาตวงษ์)

 

นายกเทศมนตรีตำบลปทุมรัตต์

 

Last Updated on Friday, 20 April 2018 16:13
 
Powered By :: PAS World Communitcation,.ltd. AND nakhonkorat.com