ipday

ศูนย์บริการอินเตอร์เน็ต

20783

ประกาศสอบราคาก่อสร้างถนน คสล. ทับถนนสุขาภิบาล 17 บ้นหนองขาม ม.7 PDF Print
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
Written by office   
krut

ประกาศเทศบาลตำบลปทุมรัตต์

เรื่อง    สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน  คสล.  ทับถนนสุขาภิบาล  17  กว้าง  5  เมตร  ยาว  130  เมตร  หนา  0.15  เมตร  หรือพื้นที่  คสล.  ไม่น้อยกว่า  650  ตารางเมตร  และตัดถนนลงท่อระบายน้ำ  คสล.  ขนาด  0.40x1.00  เมตร  พร้อมบ่อพักทุก ๆ ระยะ  10  เมตร  บ้านหนองขาม  หมู่  7 

ตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด  พร้อมป้ายโครงการ

----------------------------------------------

                   ด้วยเทศบาลตำบลปทุมรัตต์  มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน  คสล.  ทับถนนสุขาภิบาล  17  กว้าง  5  เมตร  ยาว  130  เมตร  หนา  0.15  เมตร  หรือพื้นที่  คสล.  ไม่น้อยกว่า  650  ตารางเมตร  และตัดถนนลงท่อระบายน้ำ  คสล.  ขนาด  0.40x1.00  เมตร  พร้อมบ่อพักทุก ๆ ระยะ  10  เมตร  บ้านหนองขาม  หมู่  7  งบประมาณ  516,000  บาท(ห้าแสนหนึ่งหมื่นหกพันบาทถ้วน)  ตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด  พร้อมป้ายโครงการ 

 ผู้มีสิทธิเสนอราคา จะต้องมีคุณสมบัติ  ดังต่อไปนี้

 

          1. ต้องเป็นนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดา หรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล  ผู้มีอาชีพรับจ้างงาน
ที่สอบราคาจ้างดังกล่าว  ซึ่งมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกัน  (สัญญาเดียว)  ในวงเงินไม่น้อยกว่า  258,000  บาท  สองแสนห้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน)

 

         2. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานทางราชการ   หรือของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว

          3. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน  ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย  เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

         4. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคา  ให้แก่เทศบาลตำบลปทุมรัตต์   วันประกาศสอบราคาหรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาจ้างครั้งนี้

          5. ไม่เป็นผู้ที่ถูกเทศบาลตำบลปทุมรัตต์  ตัดสิทธิมิให้เสนอราคารับจ้างงานก่อสร้างกับเทศบาลตำบลปทุมรัตต์

          6. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ

          7. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป้นคู่สัญญากับหน่วยงานภาครัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรกนิกส์  (e-Government Procurement : e-GP)  ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลาง  ที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

          กำหนดดูสถานที่  โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนน  คสล.  ทับถนนสุขาภิบาล  17  กว้าง  5  เมตร  ยาว  130  เมตร  หนา  0.15  เมตร  หรือพื้นที่  คสล.  ไม่น้อยกว่า  650  ตารางเมตร  และตัดถนนลงท่อระบายน้ำ  คสล.  ขนาด  0.40x1.00  เมตร  พร้อมบ่อพักทุก ๆ ระยะ  10  เมตร  บ้านหนองขาม  หมู่  7  ตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด  พร้อมป้ายโครงการ  ในวันที่  5  เดือน  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2557  เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป  โดยพร้อมกันที่  เทศบาลตำบลปทุมรัตต์ ตำบลบัวแดง อำเภอปทุมรัตต์  ให้ไปดูสถานที่ก่อสร้างถนนด้วยเอง หรือมอบอำนาจให้ผู้อื่นแทน โดยถือว่าได้ทราบสถานที่   ตลอดจนปัญหาอุปสรรคและปัญหาต่างๆ ดีแล้ว เมื่อมีอุปสรรคและปัญหาในเวลาทำงานฯ   จะนำมาอ้างให้พ้นจากความผิด ต่อเทศบาลตำบลปทุมรัตต์ไม่ได้ทศบาลตำบลปทุมรัตต์  สงวนสิทธิ์ที่จะไม่เรียกผู้ชนะการสอบราคามาทำสัญญา  ถ้ายังไม่ได้รับการจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปของเทศบาลตำบลปทุมรัตต์  และหากปรากฏว่างบประมาณไม่มี  หรือมีแต่ไม่เพียงพอต่อการเบิกจ่ายกรณีดังกล่าวผู้ชนะการสอบราคาไม่มีสิทธิจะฟ้องร้องหรือเรียกร้องค่าเสียหายใดๆจากเทศบาลตำบลปทุมรัตต์  ไม่ได้ทั้งสิ้น

          กำหนดยื่นซองสอบราคา  ยื่นต่อ เจ้าหน้าที่รับซอง กองคลัง เทศบาลตำบลปทุมรัตต์  ระหว่างวันที่  31  เดือน  มกราคม  พ.ศ. 2557  ถึงวันที่  10  เดือน  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2557  ระหว่างเวลา  08.30 น. - 12.00 น.  และเวลา 13.00 - 16.30 น.  เว้นวันหยุดราชการ  และในวันที่  11  เดือน  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2557  ยื่นต่อเจ้าหน้าที่รับซอง  ณ ห้องศูนย์ข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อหรือจัดจ้าง   อำเภอปทุมรัตต์  ชั้น  2  ที่ว่าการอำเภอปทุมรัตต์   อำเภอปทุมรัตต์  จังหวัดร้อยเอ็ด  ระหว่างเวลา  10.00 น. ถึงเวลา  11.00 น.  กำหนดเปิดซองสอบราคาในวันที่  12  เดือน  กุมภาพันธ์  พ.ศ.2557  ตั้งแต่ เวลา 10.00 นเป็นต้นไป  ณ  ห้องศูนย์ข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อหรือจัดจ้าง  อำเภอปทุมรัตต์
         
          ผู้สนใจให้ติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาชุดละ  500  บาท  (ห้าร้อยบาทถ้วน) ได้ที่งานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง  เทศบาลตำบลปทุมรัตต์   ถนนกาญจนาภิเษก  หมู่ที่  9  ตำบลบัวแดง  อำเภอปทุมรัตต์  จังหวัดร้อยเอ็ด
  45190  ระหว่างวันที่  31  เดือน  มกราคม  พ.ศ. 2557  ถึงวันที่  10  เดือน  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  2557  ระหว่างเวลา  08.30 น. - 12.00 น.  และเวลา 13.00 น. - 16.30 น.  เว้นวันหยุดราชการ  หรือที่  www.pathumrat.go.th, www.gprocurement.go.th  หรือสอบถามทางโทรศัพท์  หมายเลข  0 – 4358 - 7122 ต่อ 104   ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ    วันที่  30  เดือน  มกราคม  พ.2557

 

 

(นายวิกุล  ลาตวงษ์)

นายกเทศมนตรีตำบลปทุมรัตต์

เอกสารสอบราคาเพิ่มเติมตามที่แนบ 

 

Last Updated on Friday, 20 April 2018 16:11
 
Powered By :: PAS World Communitcation,.ltd. AND nakhonkorat.com