ipday

ศูนย์บริการอินเตอร์เน็ต

20783

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลสายงานผู้ปฎิบัติให้ดำรงในตำแหน่งสายงานผู้บริหาร PDF Print
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์
Written by office   
Friday, 12 July 2013 14:01
krut
ประกาศเทศบาลตำบลปทุมรัตต์
เรื่อง  รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลสายงานผู้ปฎิบัติให้ดำรง
ตำแหน่งสายงานผู้บริหาร  เทศบาลตำบลปทุมรัตต์  อำเภอปทุมรัตต์  จังหวัดร้อยเอ็ด 
..............................................
               ด้วยคณะกรรมการสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลตำแหน่งสายงานผู้ปฎิบัติให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารของเทศบาล  จะดำเนินการสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลสายงานผู้ปฎิบัติให้ดำรงในตำแหน่งสายงานผู้บริหารของเทศบาลตำบลปทุมรัตต์  จำนวน  1  อัตรา
               อาศัยอำนาจตามความในข้อ  45  แห่งประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดร้อยเอ็ด  เรื่อง  หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล  ลงวันที่  11  พฤศจิกายน  2545  ข้อ  77  ถึง  ข้อ  90  แห่งประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดร้อยเอ็ด  เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล  (แก้ไขเพิ่มเติม)  ลงวันที่  29  ตุลาคม  2547  จึงประกาศรับสมัครพนักงานเทศบาลตำแหน่งสายงานผู้ปฎิบัติให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารของเทศบาลตำบลปทุมรัตต์  ดังนี้
               1.ตำแหน่งที่รับสมัครสอบคัดเลือก
                     ตำแหน่งหัวหน้ากองการศึกษา  (  นักบริหารงานการศึกษา  ระดับ  6  )  เลขที่ตำแหน่ง  08-0108-001  สังกัดกองการศึกษา  เทศบาลตำบลปทุมรัตต์  จำนวน  1  อัตรา
               2.รายละเอียกตำแหน่ง
                     หน้าที่ความรับผิดชอบของตำแหน่ง  ลักษณะงานที่ปฎิบัติ  คุณสมบัติของผู้สมัคร  ความรู้  ความสามารถที่ต้องการ  (ผนวก  ก)
               3.การสมัครสอบและสถานที่รับสมัครสอบ
                    ให้ผู้ทีมีสิทธิสมัครเข้ารับการสอบคัดเลือก  ยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารต่าง  ๆ  ด้วยตนเองได้ที่งานการเจ้าหน้าที่  สำนักปลัดเทศบาล  เทศบาลตำบลปทุมรัตต์  ตั้งแต่วันที่  26  กรกฎาคม  2556 - 14  สิงหาคม  2556  ในวันเวลาราชการ  โดยชำรถค่าธรรมเนียมการสมัครสอบคัดเลือก  400  บาท
รายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารที่แนบ 
Last Updated on Tuesday, 08 October 2013 13:43
 
Powered By :: PAS World Communitcation,.ltd. AND nakhonkorat.com