ipday

ศูนย์บริการอินเตอร์เน็ต

20783

ประกาศการประมูลราคาเช่าสิทธิเก็บค่าแท่นตลาดสดและห้องน้ำตลาดสด PDF Print
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์
Written by office   
Wednesday, 07 August 2013 16:00

krut

ประกาศเทศบาลตำบลปทุมรัตต์

เรื่อง  การประมูลราคาเช่าสิทธิเก็บค่าเช่าแท่นตลาดสดและห้องน้ำตลาดสด

ที่ตั้ง ตลาดสดเทศบาลตำบลปทุมรัตต์ บนที่ราชพัสดุแปลงหมายเลข ที่ รอ 635

หมู่ที่ 9  ตำบลบัวแดง  อำเภอปทุมรัตต์  จังหวัดร้อยเอ็ด

----------------------------------------------------------

                    ด้วยเทศบาลตำบลปทุมรัตต์ ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า เทศบาลฯ จะทำการประมูลให้เช่าสิทธิเก็บค่าเช่าแท่นตลาดสดเทศบาล ขนาด 1.50 x 2.75 สูง 0.90 เมตร จำนวน 28 ช่อง และแท่นตลาดสด ขนาด 1.50 x 1.50 สูง 0.90 เมตร จำนวน 70 ช่อง รวมแท่นจำนวน 98 ช่อง   และ ค่าบริการห้องน้ำตลาดสด  ที่ตั้งตลาดสด หมู่ที่ 9 ตำบลบัวแดง อำเภอปทุมรัตต์ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยประชาชนทั่วไปเข้าประมูลเช่าสิทธิในการเก็บค่าแท่นตลาดสดเพื่อจำหน่ายสินค้า และค่าบริการห้องน้ำตลาดสดฯ    มีข้อแนะนำและข้อกำหนดดังนี้

                    1. เอกสารประมูลราคา

                         1.1 รายละเอียดผังแสดงแท่นตลาดสด

                         1.2 แบบใบประมูลราคา

                         1.3 แบบสัญญาเช่า

                         1.4 แบบหนังสือค้ำประกัน

                                (1) หลักประกันซอง

                                (2) หลักประกันสัญญา

                    2. ผู้เข้าประมูลราคาจะต้องมีภูมิลำเนาหรือถิ่นที่อยู่เป็นหลักแหล่ง   มีอาชีพที่มันคงและเชื่อถือได้   และต้องไม่เป็นผู้ได้รับสิทธิหรือความคุ้มกันซึ่งอาจจะปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เข้าประมูลจะได้มีคำสั่งให้สละสิทธิหรือความคุ้มกันเช่นว่านั้น

                    3. ผู้เข้าประมูลจะต้องเสนอประโยชน์ตอบแทนการให้เช่าสิทธิเก็บค่าเช่าแท่นตลาดสดจำนวน 98 ช่อง และ ค่าบริการห้องน้ำตลาดสด ในราคาไม่น้อยกว่าขั้นต่ำที่คณะกรรมการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สิน ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการจัดหาฯ                       วันที่  7  สิงหาคม  2556   กำหนดระยะเวลาการให้เช่าสิทธิ์ฯ เวลา 2 ปี ราคาขั้นต่ำจำนวน  60,000 บาท (หกหมื่นบาทถ้วน)

                    1. โดยผู้ประมูลเช่าจะเก็บค่าเช่าแท่นตลาดสด ดังนี้

                    1. แท่นขายปลา อาหารทะเล และเนื้อสัตว์         อัตรา   20      บาท / วัน

                    2. แท่นขายผักสด ,ผลไม้                                   อัตรา   20      บาท / วัน

                    3. แท่นขายของชำ                                             อัตรา   70     บาท / วัน

                    4.แท่นขายกิ๊ปช็อป , และเบ็ตเตล็ดทั่วไป           อัตรา   10      บาท / วัน 

                   5. ร้านขายของชำ เก็บตามเนื้อที่ใช้สอยแต่ไม่เกิน อัตรา  80       บาท / วัน

                   1. โดยผู้ประมูลเช่าจะเก็บค่าบริการห้องน้ำตลาดสด ดังนี้

                    1. ค่าบริการห้องน้ำ                                            อัตรา   3      บาท / ครั้ง

                    2. ค่าบริการอาบน้ำ                                            อัตรา   5       บาท / ครั้ง

                    4. กำหนดดูสถานที่และรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม ในวันที่ 20สิงหาคม พ.ศ. 2556  โดยให้ผู้ประสงค์จะเข้าดูสถานที่มาพร้อมกัน ตลาดสดเทศบาลตำบลปทุมรัตต์ เวลา 10.00 น.  หากผู้ประมูลราคารายไดไม่มาดูสถานที่ตามวันและเวลาที่กำหนด ถือว่าผู้ประมูลราคา ได้เข้าใจและยอมรับ เงื่อนไขรายละเอียดต่างๆ   ของสถานที่ที่จะทำการประมูลดังกล่าว โดยตลอดแล้วจะมาโต้แย้งใดๆ   มิได้ทั้งสิ้น

          5.หลักฐานการประมูลราคาผู้ประมูลราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานอื่นมาพร้อมกับซองประมูลราคา   อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้     

                   5.1 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

                   5.2 สำเนาทะเบียนบ้าน

                   5.3 หนังสือมอบอำนาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ ในกรณีผู้ประมูลราคามอบอำนาจให้บุคคลอื่นลงนามในใบประมูลราคาแทนหรือซองประมูลแทนผู้รับมอบอำนาจจะต้องยื่นสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน มาพร้อมด้วย

                    6. หลักประกันซอง  ผู้ประมูลราคาต้องวางหลักประกันซอง พร้อมกับการยื่นซองประมูลราคา  เป็นจำนวนเงินเท่ากับร้อยละ 5  ของประโยชน์ตอบแทนขั้นต่ำตามข้อ 3 ต่อปี   โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้

(1)   เงินสด

(2)   เช็คที่ธนาคารรับรองหรือเช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายซึ่งเป็นเช็คลงวันที่ที่ใช้เช็คนั้น

ชำระต่อเจ้าหน้าที่หรือก่อนวันนั้นไม่เกินสามวันทำการ

                     (3)   หนังสือค้ำประกันของธนาคารภายในประเทศไทยตามแบบที่กำหนด

(4)   พันธบัตรรัฐบาลไทย

                   7. ผู้ยื่นซองประมูลราคาเช่าสิทธิเก็บค่าเช่าแท่นตลาดสดฯ จะต้องเสนอราคาขั้นต่ำไม่น้อยกว่าราคาเช่าที่คณะกรรมการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินของเทศบาลตำบลปทุมรัตต์กำหนด คือเดือนละ  60,000.- บาท (-หกหมื่นบาทถ้วน-)

                   ผู้ยื่นซองประมูลฯ จะต้องเสนอกำหนดยืนราคา ไม่น้อยกว่า 30 วัน

                   ผู้ประมูลฯ จะต้องนำส่งเงินค่าตอบแทนรายเดือน โดยนำส่งเงินทุกวันทำการสุดท้ายของเดือน อย่างช้าภายในวันที่ 5 (ห้า) ของเดือนถัดไป หากผู้ประมูลฯ ส่งเงินเกินวันที่ 5 จะต้องจ่ายเงินเพิ่มวันละ 100 บาท และหากผู้ประมูลฯ ค้างส่งเงินค่าตอบแทนฯ เกิน 1 (หนึ่ง) เดือน ผู้ให้เช่าจะทำการบอกเลิกสัญญากับผู้ประมูลฯ ทันที

                   8. ผู้เข้ายื่นซองประมูลราคาจะต้องวางเงินประกันซอง โดยเป็นเงินสดหรือเช็คที่ธนาคารรับรอง หรือเช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายซึ่งเป็นเช็คที่ลงวันที่ที่ใช้เช็คนั้นก่อนวันเปิดซองไม่เกิน 3 วันทำการ หรือหนังสือค้ำประกันธนาคาร พันธบัตรรัฐบาลไทย เป็นจำนวนเงิน  60,000.- บาท

 (-หกหมื่นบาทถ้วน-) ยื่นต่อคณะกรรมการรับซองประมูลราคายึดไว้พร้อมการยื่นซองประมูลราคาเงินจำนวนนี้เทศบาลฯ จะคืนให้กับรายที่ประมูลราคาไม่ได้ทันที และจะยึดไว้เฉพาะรายที่ประมูลได้กับรายที่คณะกรรมการเปิดซองประมูลราคาเห็นว่าอยู่ในดุลพินิจที่จะรับไว้พิจารณาและเงินจำนวนนี้จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย เมื่อได้รับการทำสัญญาเช่ากับเทศบาลฯ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

                   ราคาที่เสนอประมูลฯ  จะต้องกำหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า 30 วัน นับแต่วันเปิดซองประมูลฯ โดยที่ผู้ประมูลฯ จะต้องรับผิดชอบราคาที่ตนเสนอไว้ และจะถอนการเสนอราคามิได้

                   ก่อนยื่นซองประมูลราคา ผู้ยื่นซองประมูลควรตรวจดูร่างสัญญา รายละเอียด ฯลฯ ให้ถี่ถ้วน และข้าใจประกาศประมูลฯ ทั้งหมด ก่อนที่จะตกลงยื่นซองประมูลฯ ดังกล่าว
                   9. กำหนดยื่นซองประมูลราคาต่อเจ้าหน้าที่รับซองประมูล ในวันที่  23  สิงหาคม 2556  ระหว่างเวลา 09.00 น. ถึงเวลา 11.30 น. ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารจัดซื้อหรือจัดจ้าง ที่ว่าการอำเภอปทุมรัตต์ ชั้น 2  และคณะกรรมการจะทำการเปิดซองประมูลราคาในวันเดียวกัน ตั้งแต่เวลา 11.00 น. เป็นต้นไป  ณ  ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารจัดซื้อหรือจัดจ้าง   ที่ว่าการอำเภอปทุมรัตต์ ชั้น 2  ตามเวลาที่กำหนดนี้ ให้ถือนาฬิกากลางของ เทศบาลฯ เป็นสำคัญ

                     10. ผู้ที่เทศบาลฯ ได้พิจารณาคัดเลือกให้เป็นผู้ประมูลราคาได้ต้องไปทำสัญญากับเทศบาลฯ ภายใน กำหนด 7 วัน นับแต่วันได้รับหนังสือแจ้งจากเทศบาลฯ หากไม่ไปทำสัญญาตามกำหนดนี้ หรือแจ้งเหตุผลให้เทศบาลฯ ทราบเทศบาลฯ จะถือว่าผู้เสนอราคาได้สละสิทธิ์ที่จะทำสัญญากับเทศบาลฯ เทศบาลฯ จะริบเงินประกันซองทันที

                   11. เงื่อนไขของประกาศประมูลราคาฉบับนี้ มีผลบังคับไว้เป็นส่วนหนึ่งในการทำสัญญากับเทศบาลฯ ด้วย

                    12.  ผู้ประมูลราคาต้องยื่นใบประมูลราคาตามแบบที่เทศบาลกำหนดไว้  โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ  ทั้งสิ้น  และต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน  ลงลายมือชื่อของผู้เสนอราคาให้ชัดเจนจำนวนตัวเลขที่เสนอจะต้องระบุทั้งตัวเลขและตัวอักษร โดยไม่มีการขูดลบ หรือแก้ไข หากมีการขูดลบ ตก เติม  แก้ไข เปลี่ยนแปลงจะต้องลงลายมือชื่อผู้ประมูลราคากำกับไว้ด้วยทุกแห่ง

                   ทั้งนี้ราคาที่เสนอจะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ  ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกัน   ให้ถือตัวหนังสือเป็นสำคัญ

          13.  หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคา ราคารวมสูงสุด

          14.1 หากผู้ประมูลราคารายใด มีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ  2  หรือยื่นหลักฐานการประมูลราคา ไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน ตามข้อ 5,6 หรือยื่นซองประมูลราคาไม่ถูกต้อง ตามข้อ 7 แล้ว คณะกรรมการเปิดซองประมูลจะไม่รับพิจารณาราคาของผู้ประมูลรายนั้น เว้นแต่เป็นข้อผิดพลาดหรือผิดหลงเพียงเล็กน้อย    หรือผิดพลาดจากเงื่อนไขของการประมูลราคาในส่วนที่มิใช่สาระสำคัญ  ทั้งนี้เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อเทศบาลตำบลปทุมรัตต์เท่านั้น

            14.2 เทศบาลตำบลปทุมรัตต์สงวนสิทธิไม่พิจารณาราคาของผู้ประมูลราคาโดยไม่มีการผ่อนผันในกรณีดังนี้

            14.2.1 ไม่ปรากฏชื่อผู้ประมูลราคาในบัญชีผู้รับใบประมูลราคา

14.2.2 ไม่กรอกชื่อบุคคล  หรือลงลายมือชื่อ  ผู้ประมูลราคาอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือทั้งหมดในใบประมูลราคา

14.2.3 ราคาที่เสนอมีการขูดลบ  ตก  เติม  แก้ไข  เปลี่ยนแปลง  โดยผู้ประมูล

ราคามิได้ลงลายมือชื่อ  พร้อมประทับตรา (ถ้ามี)  กำกับไว้
                        15.ข้อสงวนสิทธิในการประมูลราคา

15.1 เทศบาลตำบลปทุมรัตต์   ทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะให้ผู้ประมูลรายใดก็ได้เช่า

อสังหาริมทรัพย์ทำการประมูล   โดยไม่จำเป็นต้องให้ผู้ที่เสนอประโยชน์ตอบแทนสูงสุดเสมอไป  หรือยกเลิกการประมูลครั้งนั้นก็ได้   ทั้งนี้ผู้เข้าประมูลไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ

                   ขณะที่ผู้เช่าได้สิทธิ์ในการเก็บค่าเช่าแท่นตลาดสด และค่าบริการห้องน้ำตลาดสดฯ ผู้เช่าจะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดของเทศบาลตำบลปทุมรัตต์ อย่างเคร่งครัด

                   15.2 เทศบาลตำบลปทุมรัตต์ทรงไว้ซึ่งการพิจารณาที่ผู้ยื่นประมูลราคาสูงสุดในการประมูล ทั้งนี้ในราคาที่ไม่ต่ำกว่าราคาที่คณะกรรมการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินกำหนด  

          16.การทำสัญญาเช่า  ผู้ชนะการประมูลราคาจะต้องมาทำสัญญาเช่าตามแบบสัญญาเช่ากับเทศบาลตำบลปทุมรัตต์ ภายใน 7 วัน  นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากเทศบาลตำบลปทุมรัตต์   และจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจำนวนเงินเท่ากับร้อยละ  5  ของราคาค่าเช่าต่อปีที่ประมูลได้  ให้เทศบาลตำบลปทุมรัตต์ยึดถือไว้ขณะทำสัญญา  โดยใช้หลักประกันอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้       

          (1)   เงินสด

(2)   เช็คที่ธนาคารรับรองหรือเช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายซึ่งเป็นเช็คลงวันที่ที่ใช้เช็คนั้น

ชำระต่อเจ้าหน้าที่หรือก่อนวันนั้นไม่เกินสามวันทำการ

(3)   หนังสือค้ำประกันของธนาคารภายในประเทศไทยตามแบบที่กำหนด

 (4)   พันธบัตรรัฐบาลไทย

          หากผู้ประมูลได้ไม่ไปทำสัญญาเช่ากับเทศบาลตำบลปทุมรัตต์ภายในกำหนด     เทศบาลตำบลปทุมรัตต์จะริบหลักประกันซองตามข้อ   6 

                   17. ข้อสงวนสิทธิอื่น ๆ

                   17.1 ผู้ชนะการประมูลเช่าจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่เทศบาลฯ ได้กำหนดไว้ สำหรับการดำเนินการใด ๆ เกี่ยวกับตลาดสดเทศบาลตำบลปทุมรัตต์

                   17.2 ผู้ประมูลซึ่งเทศบาลฯ ได้คัดเลือกแล้วไม่ไปทำสัญญาภายในระยะเวลาที่กำหนด เทศบาลฯ จะริบหลักประกันซอง และอาจพิจารณาเรียกร้องผู้ประมูลให้ชดใช้ความเสียหายอื่น (ถ้ามี)

                17.3 เทศบาลฯ ทรงสิทธิไว้ที่จะให้ผู้ประมูลรายใดก็ได้เช่าทรัพย์สินที่ประมูลโดยไม่จำเป็นต้องให้ผู้เสนอประโยชน์ตอบแทนสูงสุดเสมอไป หรืออาจยกเลิกการประมูลก็ได้ ทั้งนี้ ผู้เข้าประมูล ไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ

    18. ผู้สนใจที่ประสงค์จะประมูลเช่าสิทธิเก็บเช่าสิทธิเก็บค่าเช่าแท่นตลาดสด และ ค่าบริการห้องน้ำตลาดสดฯ ดังกล่าว จะติดต่อขอซื้อเอกสารประมูลฯ ในราคาชุดละ 500 บาท (ห้าร้อยบาทถ้วน) ได้ที่เจ้าหน้าที่พัสดุ งานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง ระหว่างวันที่ 8-22   สิงหาคม  2556  ระหว่างเวลา 08.30 12.00 น. และเวลา 13.00 น 16.30 น. หรือสอบถามทางโทรศัพท์  0 4358 - 7122 ต่อ 104 โทรสาร 0 4358 7429

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ  ณ  วันที่  7  สิงหาคม   พ.ศ.  2556

 

 

( นายวิกุล  ลาตวงษ์)

 

นายกเทศมนตรีตำบลปทุมรัตต์

Last Updated on Thursday, 19 September 2013 09:24
 
Powered By :: PAS World Communitcation,.ltd. AND nakhonkorat.com