ipday

ศูนย์บริการอินเตอร์เน็ต

20783

ประกาศคณะกรรมการคัดเลือก พนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น PDF Print
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์
Written by office   
Tuesday, 08 October 2013 13:34
krut
ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น  สำหรับตำแหน่งผู้บริหารเทศบาล

เรื่อง  รับสมัครคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นสำหรับตำแหน่งผู้บริหารเทศบาลของตำบลปทุมรัตต์  อำเภอปทุมรัตต์  จังหวัดร้อยเอ็ด

**********************

          ด้วยคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นสำหรับตำแหน่งบริหารของเทศบาล  จะดำเนินการคัดเลือกพนักงานเทศบาลตำแหน่งบริหารเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น  จำนวน  1  ตำแหน่ง  1  อัตรา

          ฉะนั้น  อาศัยอำนาจตามความในข้อ  98  แห่งประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล  จังหวัดร้อยเอ็ด  เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล(แก้ไขเพิ่มเติม)  ลงวันที่  29  ตุลาคม  2547  จึงประกาศรับสมัครคัดเลือกพนักงานเทศบาลตำแหน่งบริหารให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นแทนตำแหน่งที่ว่าง
เอกสารเพิ่มเติมตามที่แนบมาพร้อมนี้
Last Updated on Thursday, 19 December 2013 16:13
 
Powered By :: PAS World Communitcation,.ltd. AND nakhonkorat.com