ipday

ศูนย์บริการอินเตอร์เน็ต

20783

ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับที่สูงขึ้น PDF Print
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์
Written by office   
Wednesday, 02 July 2014 15:36


krut

ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น

สำหรับตำแหน่งผู้บริหาร  

เรื่อง  รับสมัครคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น

สำหรับตำแหน่งผู้บริหาร  

**********************

                   ด้วยคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นสำหรับตำแหน่งผู้บริหารของเทศบาล  จะดำเนินการคัดเลือกพนักงานเทศบาลตำแหน่งผู้บริหารเพื่อแต่งตั้งให้ ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น  จำนวน  3  ตำแหน่ง  3  อัตรา 

                   อาศัยอำนาจตามความใน  ข้อ 98  แห่งประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล (แก้ไขเพิ่มเติม)  ลงวันที่  29 ตุลาคม 2547  จึงประกาศรับสมัครคัดเลือกพนักงานเทศบาลตำแหน่งผู้บริหารให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นแทนตำแหน่งที่ว่าง  ดังนี้

                   1.ตำแหน่งที่รับสมัคร 

                             1. ตำแหน่ง ปลัดเทศบาลตำบลปทุมรัตต์   (นักบริหารงานเทศบาล ระดับ 8) เลขที่ตำแหน่ง   00 – 0101 - 001   สังกัด  เทศบาลตำบลปทุมรัตต์

2. ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล (นักบริหารงานทั่วไป ระดับ 7)  เลขที่ตำแหน่ง  01 – 0102 – 001  สังกัดสำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลปทุมรัตต์

3. ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง (นักบริหารงานการคลัง ระดับ 7) เลขที่ตำแหน่ง 04 – 0103 - 001

                   2.  รายละเอียดของตำแหน่ง

                             หน้าที่ความรับผิดชอบ    ลักษณะงานที่ปฏิบัติ   คุณสมบัติของผู้สมัครและความรู้
ความสามารถที่ต้องการ  (ผนวก  ก)

                   3.  การสมัครคัดเลือกและสถานที่รับสมัคร

                             ให้ผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการคัดเลือก  โดยยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานต่าง ๆ
ด้วยตนเองได้ที่  งานการเจ้าหน้าที่   สำนักปลัดเทศบาล  เทศบาลตำบลปทุมรัตต์  จังหวัดร้อยเอ็ด
ตั้งแต่วันที่
 16  กรกฎาคม 2557  –  6   สิงหาคม  2557   ในวันและเวลาราชการ โดยชำระค่าธรรมเนียม จำนวน  400 บาท

                   4.  เอกสารและหลักฐานในการสมัครคัดเลือก

                             ผู้สมัครคัดเลือกต้องยื่นใบสมัครคัดเลือกและสมัครด้วยตนเองต่อเจ้าหน้าที่รับสมัคร     คัดเลือกพร้อมเอกสารหลักฐานซึ่งผู้สมัครคัดเลือกได้รับรองสำเนาถูกต้องและลงลายมือชื่อกำกับไว้ในเอกสาร          ทุกฉบับดังต่อไปนี้

4.1  ใบสมัคร  (ผนวก  ข)

-2-

 

                             4.1  ใบสมัคร  (ผนวก  ข)

                             4.2  ใบรับรองแพทย์  ซึ่งออกไว้ไม่เกิน  1  เดือน

                             4.3  รูปถ่าย  1  นิ้ว  จำนวน    2  รูป

4.4  สำเนาบัตรประจำตัวพนักงานเทศบาล  (พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง) 

       จำนวน  1 ฉบับ

4.5  สำเนาบัตรประวัติพนักงานเทศบาล  (พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง) 

       จำนวน  1  ชุด

4.หนังสือยินยอมจากนายกเทศมนตรีต้นสังกัดอนุญาตให้มาสมัครเข้ารับการ  คัดเลือก  (ผนวก  ค)  จำนวน  1  ฉบับ

4.6    สำเนาวุฒิการศึกษา  (พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง)  จำนวน  1 ฉบับ

4.7  แบบประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่ง  จำนวน  1  ชุด

4.8  แบบแสดงผลงานด้านสมรรถนะหลักทางการบริหาร (ผนวก ง) และแบบแสดงวิสัยทัศน์ในการปฏิบัติงาน  ประกอบด้วยข้อมูลส่วนบุคคล  แนวคิดในการปฏิบัติงานในตำแหน่งที่ขอรับการคัดเลือกแนวทางพัฒนางานในหน้าที่ 
แนวทางพัฒนาเทศบาลหากได้รับการคัดเลือก  จำนวน  9  ชุด  

                   5.  หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกเพื่อประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง

                             คณะกรรมการคัดเลือกฯ  จะดำเนินการคัดเลือกโดยประเมินจากเอกสารข้อมูล
ต่างๆ ของผู้สมัครและสัมภาษณ์  เพื่อให้ได้ข้อมูลที่แสดงออกถึงความรู้  ความสามารถและความเหมาะสม
ของผู้สมัครตามที่เห็นสมควร  ตามหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกที่กำหนดไว้สำหรับการคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหาร  (ผนวก  จ)

6.     การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก

คณะกรรมการคัดเลือกฯ  จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก 
ในวันที่  8   สิงหาคม  2557 ณ  สำนักงานเทศบาลตำบลปทุมรัตต์  ผู้สมัครสามารถสอบถามรายชื่อ   ผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกฯ ได้ทางโทรศัพท์หมายเลข  0
4358 - 7122  ต่อ 108 และทาง http://www.pathumrat.go.th พร้อมทั้งแจ้งไปยังประธานกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด  ที่มีพนักงานเทศบาล  ในจังหวัดมาสมัครคัดเลือก

                   7.  ประกาศวัน  เวลา  และสถานที่ประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง  (สอบสัมภาษณ์)

                             คณะกรรมการคัดเลือกฯ  จะประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์)                              ในวันที่  29  สิงหาคม  2557  ณ  ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด ชั้น 4   โดยขอให้ผู้เข้ารับการคัดเลือกแต่งเครื่องแบบปกติสีกากีคอพับ  และนำบัตรประจำตัวพนักงานเทศบาลไปในวันเข้ารับการคัดเลือกด้วย

 

 

/… 8.  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก

 

-3-

 

                   8.  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก

                             ประกาศผลการคัดเลือกฯ  ในวันที่ 29  สิงหาคม 2557 ณ สำนักงานเทศบาลตำบลปทุมรัตต์

ประกาศ  ณ  วันที่    1      กรกฎาคม    พ.ศ. 2557

 

 

(นายยงยุทธ  ไตรสุทธิ์)

ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดร้อยเอ็ด

   ประธานกรรมการดำเนินการคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น

 สำหรับตำแหน่งผู้บริหารของเทศบาล

Last Updated on Friday, 26 September 2014 09:07
 
Powered By :: PAS World Communitcation,.ltd. AND nakhonkorat.com