ipday

ศูนย์บริการอินเตอร์เน็ต

20783

รับสมัครคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นสำหรับตำแหน่งผู้บริหารของเทศบาล PDF Print
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์
Written by office   
Monday, 06 October 2014 14:26

krut

ประกาศคณะกรรมการคัดเลือก

เพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นสำหรับตำแหน่งผู้บริหารเทศบาล

เรื่อง  รับสมัครคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นตำแหน่งผู้บริหารเทศบาลตำบลปทุมรัตต์  อำเภอปทุมรัตต์  จังหวัดร้อยเอ็ด

**************************

           ตำแหน่งที่รับสมัคร  ตำแหน่งรองปลัดเทศบาล(นักบริหารงานเทศบาล  ระดับ  7)  เลขที่ตำแหน่ง  00-0101-003  สังกัดเทศบาลตำบลปทุมรัตต์  อำเภอปทุมรัตต์  จังหวัดร้อยเอ็ด

          รับสมัครระหว่างวันที่  20  ตุลาคม  2557  ถึง  12  พฤศจิกายน  2557  ในวันเวลาราชการ  โดยชำระค่าธรรมเนียม  400  บาท

 

รายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

Last Updated on Wednesday, 19 November 2014 09:26
 
Powered By :: PAS World Communitcation,.ltd. AND nakhonkorat.com