ipday

ศูนย์บริการอินเตอร์เน็ต

20783

รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลสายงานผู้ปฎิบัติให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร PDF Print
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์
Written by office   
Monday, 13 October 2014 14:19

krut

ประกาศเทศบาลตำบลปทุมรัตต์

เรื่อง  รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลสายงานผู้ปฎิบัติให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารของเทศบาลตำบลปทุมรัตต์  อำเภอปทุมรัตต์  จังหวัดร้อยเอ็ด

------------------------------

               ด้วยเทศบาลตำบลปทุมรัตต์  จะดำเนินการสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลสายงานผู้ปฎิบัติให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารของเทศบาล  ฉะนั้น  อาศัยอำนาจตามความในมาตรา  23  วรรคท้าย  และมาตรา  15  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลท้องถิ่น  พ.ศ.2542  ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดร้อยเอ็ด  เรื่อง  หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล  รวมถึงฉบับแก้ไขเพิ่มเติม  ลงวันที่  29  ตุลาคม  2547  ข้อ  80,81,82,83  จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลสายงานผู้ปฎิบัติให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร  ดังนี้

                1.ตำแหน่งที่รับสมัครสอบคัดเลือก

                1.1 หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ (นักบริหารงานทั่วไป  6)  สังกัดสำนักปลัดเทศบาล

                1.2 หัวหน้าฝ่ายปกครอง  (นักบริหารงานทั่วไป  6)  สังกัดสำนักปลัดเทศบาล

                1.3 หัวหน้าฝ่ายธุรการ  (นักบริหารงานทั่วไป  6)  สังกัดสำนักปลัดเทศบาล

               1.4 หัวหน้าฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบ  (นักบริหารงานทั่วไป  6)  สังกัดสำนักปลัดเทศบาล

                1.5 หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป  (นักบริหารงานทั่วไป  6)  สังกัดสำนักปลัดเทศบาล

                รับสมัครตั้งแต่งวันที่  24  ตุลาคม  2557  ถึงวันที่  7  พฤศจิกายน  2557  ระหว่างเวลา  09.00 น. - 16.30  น. (เว้นวันหยุดราชการ)

เอกสารเพิ่มเติมตามที่แนบ

Last Updated on Monday, 10 November 2014 09:48
 
Powered By :: PAS World Communitcation,.ltd. AND nakhonkorat.com