ipday

ศูนย์บริการอินเตอร์เน็ต

20783

ประกาศเทศบาลตำบลปทุมรัตต์ เรื่องรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาล PDF Print
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์
Written by office   
Tuesday, 07 April 2015 11:13

krut
ประกาศเทศบาลตำบลปทุมรัตต์
เรื่อง  รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลสายงานผู้ปฏฺบัต
ให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร ของเทศบาลตำบลปทุมรัตต์ อำเภอปทุมรัตต์ จังหวัดร้อยเอ็ด

****************************

          ด้วยเทศบาลตำบลปทุมรัตต์  จำดำเนินการสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลสายงานผู้ปฏิบัติให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารของเทศบาล  ฉะนั้น  อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 23 วรรคท้าย และมาตร 15 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ประกาศของเทศบาล วันที่ 29 ตุลาคม 2547 และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 36 พ.ศ. 2557 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2557 ตำแหน่งสายงานผู้บริหาร ดังนี้

          1.ตำแหน่งที่รับสมัครสอบคัดเลือก

               1.1 หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข (นักบริหารงานสาธารณสุข ระดับ 6)
เลขที่ตำแหน่ง 06-0105-002 สังกัดกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้ัอม เทศบาลตำบลปทุมรัตต์ จำนวน 1 ตำแหน่ง 1 อัตรา

 

***ดังรายละเอียดที่แนบมา***

Last Updated on Tuesday, 02 June 2015 22:35
 
Powered By :: PAS World Communitcation,.ltd. AND nakhonkorat.com