ipday

ศูนย์บริการอินเตอร์เน็ต

20783

ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น PDF Print
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์
Written by office   
Tuesday, 07 July 2015 09:58

krut

ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น

สำหรับตำแหน่งผู้บริหารของเทศบาล

เรื่อง  รับสมัครคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น

สำหรับตำแหน่งผู้บริหารของเทศบาล

*****************************

        ด้วยคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น  สำหรับตำแหน่งผู้บริหารของเทศบาล  จำดำเนินการคัดเลือกพนักงานเทศบาลตำแหน่งผู้บริหารเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น  จำนวน  1  อัตรา

        อาศัยอำนาจตามความใน  ข้อ  98(6)  แห่งประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดร้อยเอ็ด  เรื่อง  หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล  (แก้ไขเพิ่มเติม)  ลงวันที่  29  ตุลาคม  2547  จึงประกาศรับสมัครคัดเลือกพนักงานเทศบาลตำแหน่งผู้บริหารให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นแทนตำแหน่งที่ว่าง  ดังนี้

        1.ตำแหน่งที่รับสมัคร

      -  ตำแหน่งรองปลัดเทศบาล  ระดับ  7  (นักบริหารงานเทศบาล  ระดับ  7 )  เลขที่  ตำแหน่ง  00-0101-002

รายละเอียดเพิ่มเติม  ตามเอกสารที่แนบ

 

Last Updated on Thursday, 17 September 2015 14:10
 
Powered By :: PAS World Communitcation,.ltd. AND nakhonkorat.com