ipday

ศูนย์บริการอินเตอร์เน็ต

20783

ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น PDF Print
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์
Written by office   
Wednesday, 07 October 2015 10:37

krut

ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น

สำหรับตำแหน่งผู้บริหาร

เรื่อง  รับสมัครคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น

สำหรับตำแหน่งผู้บริหาร

**********************

                   ด้วยคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นสำหรับตำแหน่งผู้บริหารของเทศบาล  จะดำเนินการคัดเลือกพนักงานเทศบาลตำแหน่งผู้บริหารเพื่อแต่งตั้งให้ ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น  จำนวน  1  อัตรา 

                   อาศัยอำนาจตามความใน  ข้อ 98 (6)  แห่งประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล (แก้ไขเพิ่มเติม)  ลงวันที่  29 ตุลาคม 2547  จึงประกาศรับสมัครคัดเลือกพนักงานเทศบาลตำแหน่งผู้บริหารให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นแทนตำแหน่งที่ว่าง  ดังนี้

                   1. ตำแหน่งที่รับสมัคร

                             - ตำแหน่งผู้อำนวยการกองช่าง 7  (นักบริหารงานช่าง ระดับ 7)

  เลขที่ตำแหน่ง 05-0104-001  สังกัดกองช่าง  เทศบาลตำบลปทุมรัตต์

                   2.  รายละเอียดของตำแหน่ง

                             หน้าที่ความรับผิดชอบ    ลักษณะงานที่ปฏิบัติ   คุณสมบัติของผู้สมัครและความรู้
ความสามารถที่ต้องการ  (ผนวก  ก)

                   3.  การสมัครคัดเลือกและสถานที่รับสมัคร

                             ให้ผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการคัดเลือก โดยยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานต่าง ๆ
ด้วยตนเองได้ที่  งานการเจ้าหน้าที่ ฝ่ายอำนวยการ สำนักปลัดเทศบาล  เทศบาลตำบลปทุมรัตต์  จังหวัดร้อยเอ็ด  ตั้งแต่วันที่ 21 ตุลาคม  2558 –  11 พฤศจิกายน  2558   ในวันและเวลาราชการ โดยชำระค่าธรรมเนียม จำนวน  400 บาท
 

Last Updated on Thursday, 18 February 2016 15:59
 
Powered By :: PAS World Communitcation,.ltd. AND nakhonkorat.com