ipday

ศูนย์บริการอินเตอร์เน็ต

20783

เทศบาลตำบลปทุมรัตต์มินิมาราธอนเพื่อสุขภาพ ต้านสารเสพติด ครั้งที่ 1
กิจกรรมกองทุน
ปทุมรัตต์มินิมาราธอนเพื่อต้านสารเสพติด  ครั้งที่ 1 วันที่ 30 ธันวาคม  2555 
ณ เกาะหนองบัวแดง อำเภอปทุมรัตต์ จังหวัดร้อยเอ็ด

รายชื่อผู้ชนะประเภทต่างๆ

รางวัล OVERALL หญิง  10.6  ก.ม.
      นางสุดารัตน์  ศักดิวงศ์     รพ.หนองสองห้อง  สถิติ  48.32  นาที

รางวัล OVERALL ชาย  10.6  ก.ม.

     นายธนชาติ  กองอุดม     สถิติ  39.49  นาที


ประเภท  ฟันรัน  ระยะทาง  3.6  ก.ม.
หญิงอายุไม่เกิน  12  ปี
 
     1.เด็กหญิงจีรนาฎ  ธงงาม
     2.เด็กหญิงกฤษติยาภรณ์  มะลิ
     3.เด็กหญิงอภิญญา  ใจกลาง
หญิงอายุ  13-19  ปี
     1.น.ส.ต.นภาทิพย์  จ่าภา
     2.น.ส.ญนัฐอักษร  เนตะคำ
     3.ด.ญ.อรยา  โคตุทา
     4.ด.ญ.หทัยชนก  ด้วงคำ
     5.ด.ญ.อัญชลี  สาระคร
หญิง  อายุ  50-59  ปี
     1.นางสุพัฒนา  นาคฤทธิ์
     2.นางเยาว์  อุตตะโชติ
     3.นางเพียน  ชุมพล
หญิง  ไม่จำกัดอายุ
     1.นางพินพร  นามมูลตรี
     2.นางประกายแก้ว  ปาลาสี
     3.นางสากล  ทองหลง
ชาย  อายุไม่เกิน  12  ปี
     1.ด.ช.ยุทธการ  คะเซ็นแก้ว
     2.ด.ช.ธนภัทร  เสาร์ทอง
     3.ด.ช.จักรพันธ์  ปิดตาทะเนา
ชาย อายุ13-19  ปี
     1.ด.ช.วินัย  พาระพล
     2.นายทศพล  ผมจันทร์
     3.ด.ช.เกียรติภูมิ  ปากิคา
ชาย  อายุ  50-59  ปี
     1.นายอุทัย  สะเดา
     2.นายพล  ปาปะเต
     3.นายประเสริฐ  วรรณภา
ชาย  อายุ  60  ปี
     1.นายสุทธี  โคตุทา
ชาย ไม่จำกัดอายุ
     1.นายธวัชชัย  มาศิลป์
     2.นายพรพิพัฒน์  โต่นวุธ
     3.นายณัฐธนนต์  สุภาษิตสัญวัฒน์

ประเภท  มินิมาราธอน  ระยะทาง  10.6  กม.  ในเขต

ชาย  อายุไม่เกิน  15  ปี
     1.ด.ช.ธนากร  ปักษา
     2.ด.ช.ชนเกียรติ  ตั้งกีรติชัย
     3.ด.ช.ณัฐพล  ภาแจดำ
ชาย  อายุ  16-19  ปี
     1.นายไกรศักดิ์  กาญจนศร
     2.นายณัฐวุฒิ  มุ่งรวยกลาง
     3.นายกฤษณะ  ประเสริฐสังข์
     4.ด.ช.พีธวัชร์  นามมูลตรี
     5.นายสุริยัน  แก้วลาน
ชาย  อายุ  20-29  ปี
     1.นายธวัชชัย  สิงห์สุพรรณ์
     2.นายธนาธิป  แพงวงศ์
     3.นายวชิระ  วรวิเศษ
ชาย  อายุ  30-39  ปี
     1.นายกฤษณะ  มณีภาค
     2.ร.อ.วสันต์  เพชรภักดี
     3.นายอนุวิจิต    ชิณวุธ
ชาย  อายุ  40 - 49  ปี
     1.นายแสงจันทร์  พูมพิจ
     2.นายขนบ  เที่ยงผดุง
     3.ด.ต.สาคร  สังฆะ
     4.ด.ต.วัฒนชัย  ประโกสันตัง
     3.ด.ต.ไพรินทร์  คู่กระสังข์
ชาย  อายุไม่เกิน  50-59  ปี
     1.นายเลี่ยม  อุตตะโชติ
     2.นายบาง  ปัดสามาลา
     3.นายสราวุฒิ  ช่างถม
     4.นายประกุน  ศรีจำปา
     5.นายศักดิ์ชาย  แพงวงศ์
ชาย  อายุ  60  ปี  ขึ้นไป
     1.นายแดงฤทธิ์  มูลจันทร์
หญิง  อายุไม่เกิน  15  ปี
     1.ด.ญ.ภัทรวรินทร์  ทินกระโทก
     2.ด.ญ.วนัสนันท์  บุตรจันทร์
     3.ด.ญ.พรพิมล  แสนบุดดา
หญิง  อายุ  16-19  ปี
     1.น.ส.อรณีย์  ผลคล้ำ
     2.น.ส.ติยากร  เลิกนอก
     3.น.ส.อุรชา  แสนธนู
หญิง  อายุ  30-39  ปี
     1.นางอังคณา  ไทยโสภา
     2.นางเบญจมาศ  บุญศรี
     3.นางดวงใจ  ร่องจิก
หญิง  อายุ  40  ปี  ขึ้นไป
     1.นางละไม  ช่างถม
     2.นางจงกร  รัฐหนองขี่
     3.นางสมจิตร  ผิวผา

ประเภท  มินิมาราธอน  ระยะทาง  10.6  กม.  ประชาชนทั่วไป
ชาย  อายุไม่เกิน  13  ปี

     1.ด.ญ.ชลสิดาธิ์  ถึกขุณดาด
     2.ด.ช.อนุภาส  เกมาหะยุง
     3.ด.ช.ธีรภัทร  สว่างวงศ์
     4.ด.ช.สายชล  ศรีษะนอก
     5.ด.ช.วิชรากร  สีดาไล้
ชาย  อายุ  14 - 19  ปี 
     1.นายธวัชชัย  หดพันนา
     2.นายสิทธิกร  พูลทอง
     3.นายอริสมันต์  กะสุดใจ
     4.ด.ช.กิติชัย  แท่นศิลา
     5.นายสุทัศน์  ชามนตรี
ชาย  อายุ 30 - 39 ปี
     1.จ่าเอกศิริโยธิน  พูลมาตย์
     2.นายพันนา  ทศภูชัย
     3.นายสุระเชษฐ จันทร์เหลือง
     4.นายสุนิษา  มีหนองใหญ่
     5.นายเปรมพิชัย  ลีแวง
ชาย  อายุ  40 - 44 ปี
     1.นายวุฒิชัย  พลไธสง
     2.นายประทวน  ประกอบเลิศ
     3.จ.ส.อ.ปราโมทย์  โคตรพัฒน์
     4.นายทองคำ  งามสงกา
     5.นายวรวิทย์  ศรีฉันทมิตร
ชาย  อายุ  45-49  ปี
     1.นายชินดิศ  เถาว์กลาง
     2.จ.ส.อ.หิรัญ  บรรดาศักดิ์
     3.ร.อ.ศุภสิทธิ์  พลพิลา
     4.นายสุรัล  กิจไธสง
     5.นายเสน่ห์  สุทธิประภา
ชาย  อายุ  50-54  ปี
     1.นายประภาส  พิเชฐโสภณ
     2.นายพิทยา  นันทะเสนา
     3.จ.ส.อ.สุวัชร  ยืนสุข
     4.จ.ส.ต.วรฉัตร  ซ้ายก่า
     5.นายบุญช่วย  อุทธี
ชาย  อายุ  60 -69  ปี
     1.นายกานต์  คูนพิ
     2.นายกิติรัตน์  ติณรักน์
     3.นายคมศิลป์  บุญวิเศษ
     4.นางทองสุข  คะเณนอก
     5.ร.ต.ต.สังข์  วงษ์แก้ว
ชาย  อายุ  70  ปี  ขึ้นไป
     1.นายสงัด  แก้วเวียง
     2.นายธีรชาติ  ปุริญรัมย์
     3.นายโทนี  เวฟ (สวิต)
     4.นายสุรจิตต์  มหิวรรณ
     5.นายประดิษฐ์  พลเสน
หญิง  อายุไม่เกิน  13  ปี
     1.ด.ญ.กาญจนาพร  อ่อนพุทธา
     2.ด.ญ.ปิยะฉัตร  ศรีสูงเนิน
     3.ด.ญ.สุพรรษา  จันทร์บุบผา
หญิง  อายุ  14-19  ปี
     1.น.ส.ณัฎฐนิชา  วรรณาลัย
     2.น.ส.จิราภา  พอกซื่อ
     3.น.ส.พรพิไล  พิทูล
หญิง  อายุ  20-29  ปี
     1.น.ส.สุภาภรณ์  นาก้อนทอง
     2.น.ส.อมรรัตน์  ทองก้านเหลือง
     3.น.ส.บัวทอง  นามไพร
     4.ส.อ.หญิงนิดารวี  ทองมั่น
หญิง  อายุ  30 - 39  ปี
     1.น.ส.ประภาพรรณ  พิมพ์แก้ว
     2.น.ส.ธิดารัตน์  ผิวบาง
หญิง  อายุ  40-49 ปี
     1.นางรุ่งนิรันดร์  ตะประชุม
     2.น.ส.มยุรี  เชื่อชัย
     3.น.ส.น้อย  แซ่โค้ว
     4.นางผ่องใส  สตริม
     5.น.ส.เทียมจันทร์  สุวรรณธาต
หญิง  อายุ  50-59  ปี
     1.นางจำรัส  จันทร์ดี
     2.นางณัฐฐินันท์  โชคทรัพย์
     3.นางกิตยาภรณ์  ธัญยภัทรสกุล
     4.นางวัชรา  ศิริวารินทร์
     5.นางเกษร  กันยะ
หญิง  อายุ  60  ปี  ขึ้นไป
     1.นางวารี  ยงฮ๊ะ
     2.นางอุดมรัตน์  ทองมั่น
     3.นางนันทา  พิมพ์แก้ว

นักวิ่งอายุมากที่สุด
     นายประดิษฐ์  พลเสน  ต.ตลาด  อ.เมือง  จ.มหาสารคาม  อายุ  76  ปี  ระยะวิ่ง  10.6  ก.ม.

นักวิ่งอายุน้อยที่สุด
     ด.ช.ปวฤทธิ์  สิงสุพรรณ์  อายุ  1  ปี  5  เดือน  ระยะวิ่ง  3.6  ก.ม.

ชมรมที่ส่งนักวิ่งแข่งขันมากที่สุด 
     ชมรมกอนกุยรันนิ่ง  จังหวัดสุรินทร์  ส่งนักวิ่งจำนวน  16  คน  

ประมวลภาพวิ่งมินิมาราธอน

DSC05952    DSC06006
DSC06017     DSC06035
DSC06037     DSC06056
DSC06058     DSC06062
DSC06070     DSC06075
DSC06077     DSC06083
DSC06145     DSC06152
DSC06159     DSC06161
DSC09427     DSC09429
DSC09456     DSC09468
DSC09477     DSC09483
DSC09489     SAM_3209
SAM_3213     SAM_3236
SAM_3240     SAM_3277
SAM_3280     SAM_3288
DSC06160     DSC06163
DSC09480     DSC09493
SAM_3216     SAM_3218
SAM_3220     SAM_3228
SAM_3230     SAM_3231
SAM_3232     SAM_3233
SAM_3234     SAM_3237
SAM_3238     SAM_3239
SAM_3241     SAM_3245
SAM_3247     SAM_3255
SAM_3258     SAM_3259
SAM_3262     SAM_3264
SAM_3265     SAM_3266
SAM_3284     SAM_3285
SAM_3286     SAM_3296
SAM_3297
 
Powered By :: PAS World Communitcation,.ltd. AND nakhonkorat.com