ipday

ศูนย์บริการอินเตอร์เน็ต

20783

โครงการเทศบาลตำบลเคลื่อนที่ ประจำปี พ.ศ.2554
กิจกรรมกองทุน
เทศบาลตำบลปทุมรัตต์  อำเภอปทุมรัตต์  จังหวัดร้อยเอ็ด

ตามที่รัฐบาลได้มีนโยบายดำเนินการให้บริการประชาชน โดยเน้นการให้ประชาชนทุกคนที่ไปติดต่อราชการจะต้องได้รับการบริการจาเจ้าหน้าที่ของรัฐด้วยความเสมอภาค  สะดวก  รวดเร็ว  และเป็นธรรมเพื่อลดเงื่อนไขระหว่างส่วนราชการกับประชาชน  จากแนวนโยบายดังกล่าว  ผู้บริหารเทศบาลตำบลปทุมรัตต์  ซึ่งมีความห่วงใยความเป็นอยู่ขอประชาชน  จึงมีความประสงค์จะให้ประชาชนทุกคนที่มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตเทศบาลได้รับการบริการในด้านต่างๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบ และเป็นอำนาจหน้าที่ของเทศบาลตำบลปทุมรัตต์  จะต้องได้รับบริการอย่างทั่วถึง จึงได้จัดทำโครงการออกหน่วยบริการเทศบาลเคลื่อนที่ขึ้น


m001


m002

m003

m004

m12

m13

m14

m15


 
Powered By :: PAS World Communitcation,.ltd. AND nakhonkorat.com