ipday

ศูนย์บริการอินเตอร์เน็ต

20783

ด้านการบริการพื้นฐาน

p04 p01

การคมนาคม
ในเขตเทศบาลมีการคมนาคมทางรถยนต์   ไม่มีการคมนาคมทางรถไฟและเครื่องบิน  สภาพถนนนในเขตเทศบาลอยู่ในสภาพใช้การได้ดีในถนนสายหลัก
สำหรับถนนในซอยและถนนเข้าชุมชนต้องได้รับการก่อสร้างและปรับปรุงอีก  จำนวนมาก ในฤดูผนจะประสบปัญหาน้ำท่วมขัง  ในถนนสายหลักบางสายจำเป็นต้องปรับปรุงก่อสร้างท่อระบายน้ำในเขตเทศบาลให้เชื่อมกันทุกสาย  เพื่อให้น้ำสามารถไหลลงสู่น้ำธรรมชาติได้สะดวก  ไม่ก่อให้เกิดน้ำท่วมขังในเขตเทศบาล

การไฟฟ้า
ประชาชนในเขตเทศบาล  มีจำนวนผู้ใช้ไฟฟ้าทั้งสิ้น  1,418  ราย ได้รับกระแสไฟฟ้าจากสถานีไฟฟ้าแรงสูงจาก  อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย  cerazette - rezept & pille online | ohnerezeptfreikauf จังหวัดมหาสารคาม  ซึ่งการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย  โดยจะต้องดำเนินการขอใช้กระแสไฟฟ้า
จากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอปทุมรัตต์  สำหรับประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนและมีคำร้อง มายังเทศบาล  เทศบาลจะดำเนินการขยายเขตไฟฟ้าให้โดยเทศบาลจ่ายเงิน สมทบให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอเกษตรวิสัย  จังหวัดร้อยเอ็ด  ทั้งนี้ต้องอยู่ในหลักเกณฑ์ที่เทศบาลกำหนด

การประปา
ในเขตเทศบาลตำบลปทุมรัตต์  ประชาชนใช้บริการน้ำประปาจากการประปาส่วนภูมิภาคอำเภอสุวรรณภูมิ  จังหวัดร้อยเอ็ด  ซึ่งผลิตจากน้ำชลประทาน (ฝายเก็บน้ำหัวยจานใต้)

 
Powered By :: PAS World Communitcation,.ltd. AND nakhonkorat.com